U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / perspective.brussels

perspective.brussels

perspective.brussels

De belangrijkste rol van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau (BPB), is als gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brussels grondgebied. Het BPB is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de strategische en verordenende planning van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze opdrachten heeft de organisatie eveneens de strategische ‘diensten’ voor de gewestelijke ontwikkeling in huis: het team van de bouwmeester (bMa), de huisvestingsreferent en de schoolfacilitator met haar team.

De bundeling van de beroepen binnen perspective.brussels garandeert meer samenhang in het planningsproces voor de ontwikkeling van de stadsprojecten.

Statistiek

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) centraliseert en coördineert de statistische activiteiten op schaal van het Brussels Gewest. Het verzamelt, verwerkt, analyseert en verspreidt de Brusselse statistieken. Het voert socio-economische analyses uit en ondersteunt de regering bij de evaluatie van het overheidsbeleid. Op de website van het BISA, bisa.brussels, staat een groot aantal statistieken over allerlei onderwerpen (economie, bevolking, huisvesting, mobiliteit) en terugkerende publicaties, zoals Mini-Bru of specifieke uitgaven zoals de Cahiers van het BISA.

Meer informatie over de activiteiten van het BISA is te vinden op bisa.brussels.

Kennis

Het departement Kennis speelt een cruciale rol: via diagnose, observatie en prospectie bouwt ze visie op van het Brusselse metropolitaanse landschap met het oog op een efficiënte ruimtelijke planning. Concreet beheert het departement Kennis observatoria, zoals het observatorium van de huisvestingsvergunningen, schrijft het definitiestudies, zoals die van Hermann-Debroux of het Weststation, en creëert het monitoringtools, zoals de monitoring van de culturele infrastructuur.

Meer informatie op perspective.brussels

Strategie

Op deze kennis zijn de strategische en verordenende opdrachten van de territoriale ontwikkeling gebaseerd. Het departement Strategie definieert in dat kader de programmatie van de prioritaire ontwikkelingspolen (definitiestudies, masterplannen, richtplannen…) en legt het fundament voor hun concrete ontwikkeling. Strategie werkt ook een ontwikkelingsvisie uit voor het gewestelijk grondgebied en vertaalt die in plandocumenten als het GPDO of het GBP. Deze ontwikkeling wordt gekaderd binnen verordenende bepalingen als het BWRO of de BBP’s. Strategie bouwt ook netwerken uit met de stedelijke actoren op metropolitaans en internationaal niveau.

perspective.brussels verzekert eveneens het secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). De Brusselse regering vraagt het advies van de GOC over plannen en verordeningen voor de ruimtelijke ordening.

Meer informatie over de strategie op de websites van perspective.brussels, van de GOC en van stedenbouw.brussels voor het BWRO.

Team van de bouwmeester

Het team van de bouwmeester bewaakt de kwaliteit van de ruimte op het vlak van architectuur, stedenbouw, openbare plaatsen, enz. De belangrijkste onderdelen van de opdracht zijn de ondersteuning, advisering en aanmoediging van publieke en private opdrachtgevers. De bouwmeester (bMa) is eveneens betrokken bij vastgoedontwikkelingen via de ‘kwaliteitskamer’, die tussenkomt voorafgaand aan de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning.

Meer informatie over de bouwmeester op bma.brussels

Dienst Scholen

De Dienst Scholen van het Brussels Gewest heeft als belangrijkste opdrachten de monitoring van het plaatsentekort in het onderwijs, de facilitatie van projecten om schoolplaatsen te creëren en het werken aan de verbetering van de kwaliteit van de schoolinfrastructuur. Daarnaast ontwikkelt de dienst expertise in de strijd tegen schoolverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ontwikkeling van een strategie om schoolverzuim te bestrijden, netwerking van actoren, aansturing van het programma preventie schoolverzuim).

Referent Huisvesting

De referent huisvesting verzekert het overleg om de productie van nieuwe publieke en private sociale woningen te bevorderen. Hij ziet toe op de voorbereiding van dossiers en streeft daarbij naar een evenwicht tussen stedenbouwkundige haalbaarheid en de verwachtingen van bewoners; hij garandeert dat alle beschikbare publieke vastgoedreserves worden benut; hij identificeert ongunstige factoren voor de ontwikkeling van projecten en stelt alle maatregelen voor die de dynamiek van de woningproductie kunnen stimuleren.

Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO)

Het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO) ziet toe op de goede samenwerking tussen de administraties op het gebied van territoriale planning. Dit comité bestaat uit perspective.brussels, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de MIVB, Net Brussel en urban.brussels.

Territoriaal platform

perspective.brussels werkt samen binnen een territoriaal platform met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). De MSI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgoedbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contactgegevens:

perspective.brussels (Brussels Planningsbureau)
Naamsestraat 59, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 435 42 00
E-mail: info@perspective.brussels
Web: perspective.brussels

Wettelijke basis:

perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) is ontstaan uit de fusie in 2016 van het ATO (Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (GOB – BISA), de directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (GOB), het team van de bouwmeester, de Dienst Scholen, het secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) en de Referent Huisvesting.

Het Brussels Planningsbureau is opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een ION van het type A die ressorteert onder de minister-president van het Brussels Gewest.

Het besluit van 6 oktober 2016 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt de datum waarop de ordonnantie van 29 juli 2015 over de oprichting van het Brussels Planningsbureau van kracht wordt.