Gemeentelijke organen

Welke organen staan in voor de organisatie en het beheer van een gemeente?
Als politieke entiteit heeft een gemeente op haar grondgebied een ruime autonomie bij het uitoefenen van haar bevoegdheden. Hier staat tegenover dat ze onderworpen is aan de controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering via Brussel Plaatselijke Besturen.

De organisatie en het beheer van een gemeente berust voornamelijk bij drie organen.
 

 1. De gemeenteraad bestaat uit mandatarissen die om de zes jaar worden verkozen door middel van gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsleden nemen gemeentelijke verordeningen en besluiten aan en keuren de begroting en de rekeningen goed. Ze stellen eveneens de schepenen aan, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen. De gemeenteraad komt minstens tien keer per jaar samen, waarbij de burgemeester als voorzitter fungeert. Plaats, dag, tijdstip en agenda van de gemeenteraden worden bekendgemaakt op aankondigingsborden in het gemeentehuis. De agenda wordt opgesteld door het college van burgemeester en schepenen, maar het staat elk gemeenteraadslid vrij om punten toe te voegen. Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid. De gemeenteraadsvergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve bij zaken die moeten worden behandeld met gesloten deuren. Burgers kunnen deze vergaderingen dus bijwonen, maar mogen wel niet deelnemen aan het debat.
   
 2. Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college oefent zijn bevoegdheden gezamenlijk uit. Elk gemeenteraadslid is m.a.w. hoofdelijk aansprakelijk voor de beslissingen en handelingen van het college. Specifiek voorbereidend werk voor dossiers kan worden toevertrouwd aan een of meerdere schepenen, die door en onder de gemeenteraadsleden worden gekozen.
   
 3. De burgemeester wordt benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onder de gemeenteraadsleden. Een burgemeester vervult tal van taken:
  • hij is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
  • hij ondertekent verordeningen en beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen, evenals publicaties, akten en briefwisseling van de gemeente;
  • hij is ambtenaar van de burgerlijke stand en ziet erop toe dat de de registers correct worden bijgehouden;
  • hij maakt deel uit van het politiecollege;
  • hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de federale wetten en gewestelijke ordonnanties op lokaal niveau.

Brussel Plaatselijke Besturen

In de site Brussel Plaatselijke Besturen vindt u gedetaillerde informatie over de structuur van de gemeente.

Informatie geüpdatet op 1 december 2020