Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Algemene Diensten

De Algemene Diensten staan in voor tal van gemeenschappelijke diensten die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: economaat, logistiek, archivering, juridisch advies...
De Algemene Diensten staan in voor tal van gemeenschappelijke diensten die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: economaat, logistiek, archivering, juridisch advies, enzovoort.

De Algemene Diensten voeren taken uit die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze taken zijn gespreid over verschillende directies en diensten:

Directie Facilities

De voornaamste opdracht van de Directie Facilities is het ondersteunen van alle administratieve eenheden de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Gebouwen en werkruimtes, uitrusting van de kantoren, levering van materiaal, reservatie en uitrusting van de vergaderruimtes, onderhoud van de dienstvoertuigen, … De directie Facilities levert de personeelsleden van de GOB een hele reeks diensten die noodzakelijk zijn voor hun werking.

Haar opdrachten zijn de volgende:
 

 • het beheer en het onderhoud van de door de administratie gebruikte lokalen
 • de opwaardering en het onderhoud van de gewestelijke vastgoedeigendommen
 • de uitoefening van wettelijke opdrachten van de gewestelijke grondregie
 • beheer van de bestellingen en de contacten met de leveranciers (rol van aankoopcentrale van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
 • distributie van de leveringen, verhuizingen en drukwerk
 • beheer van de contacten met bpost en verdeling en verzending van de briefwisseling
 • telefoonbeheer
 • beheer van de onderhoudsploeg en verdeling van het werk onder het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de externe bedrijven
 • beheer van het team van bodes die de post verdelen en de bezoekers op de verdiepingen ontvangen
 • beheer van het wagenpark van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
 • beheer van de cafetaria
 • beheer van de vergaderzalen

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Directie Facilities

City Center
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail: facilities@gob.brussels

Directie Juridische Zaken

De Directie Juridische Zaken behandelt en beheert alle geschillen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ze verleent juridisch advies en stelt de reglementaire en wetgevende teksten op voor alle diensten.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Algemene Diensten, Directie Juridische Zaken

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail: DirectionJuridique@gob.brussels

Directie Vertaling

De Directie Vertaling vertaalt documenten voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de volgende talen:

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits

Ze controleert en verbetert de teksten die haar worden voorgelegd.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Algemene Diensten, Directie Vertaling

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
Fax: +32 (0)2 204 38 15
E-mail: vertaling@gob.brussels

Dienst Archivering

De Dienst Archivering beheert:

 • de behandelde en afgesloten dossiers waarvan de wettelijke periode van administratieve aansprakelijkheid van het Gewest nog niet verstreken is
 • de documenten die definitief worden bewaard om geschiedkundige redenen

Deze Dienst adviseert de besturen en directies bij het beheer van hun dynamisch archief (de lopende dossiers).

Hij ziet ook toe op de toegang tot de gearchiveerde documenten en dus op de toepassing van de bepalingen inzake openbaarheid van bestuur en toegankelijkheid van overheidsdocumenten.

Ten slotte controleert de Dienst Archivering de naleving van de archiefwetgeving door de verschillende besturen en directies.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Algemene Diensten, Dienst Archivering

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail : archief@gob.brussels

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaan bij de uitwerking, programmering, tenuitvoerlegging en evaluatie van het beleid dat wordt bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem (zoals omschreven in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk).

In de praktijk staat deze dienst onder meer in voor:

 • risicoanalyses
 • de studie van de arbeidsongevallen en -incidenten
 • de frequente en systematische bezoeken van de werkplaatsen
 • de opstelling van het globale preventieplan, het jaarlijkse actieplan, de maandelijkse rapporten en het jaarrapport
 • het bijhouden van de verplichte documentatie (inventaris van de producten, rapporten van de wettelijke controles, asbestinventaris, enz.)
 • de adviezen betreffende de organisatie van het werk, de werkuitrustingen, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de instructies voor brandpreventie
 • het bijhouden van het register van de feiten van gevallen van geweld van externe oorsprong

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Algemene Diensten, Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

Communicatiecentrum Noord
Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail: idpbw@gob.brussels