Les cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ce dernier, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus OK
Vous êtes ici : Accueil / Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Kabinet / Cabinet Smet

Privacy verklaring

De informatie verzameld door het kabinet van Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Pascal Smet wordt onderworpen aan een verwerking om te reageren op uw verzoek om contact en op basis van het ontvangen van uw toestemming.

Het kabinet van Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Pascal Smet, vertegenwoordigd door Pascal Smet ( info.smet@gov.brussels – T: 02 517 12 00), is de primaire ontvanger van uw gegevens. Deze gegevens worden bewaard de tijd van de legislatuur. Indien vereist door het onderwerp, kan het kabinet worden verplicht om de inhoud door te sturen naar een ander bevoegd kabinet of de bevoegde administratie.

Indien een curriculum vitae wordt doorgestuurd naar het kabinet van Minister Pascal Smet, worden deze gegevens voor één jaar bewaard.

U kan vragen voor toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens of ervoor kiezen om het gebruik van u gegevens te beperken. U kunt de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via e-mail (gdpr.smet@gov.brussels) of per brief (Kabinet minister Pascal Smet_t.a.v. de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming_Koning Albert II laan 37 – 12de_1030 Brussel).

In het geval van een klacht , kunt u schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail (gdpr@gob.brussels) of per brief (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel_t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming_Kruidtuinlaan 20_1035 Brussel), of kunt u ervoor kiezen om deze bij de Privacycommissie in te dienen.

 

Déclaration de protection de la vie privée

Les informations collectées par le cabinet du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, Pascal Smet, sont soumises à un traitement pour réagir à votre requête de contact et sur la base de la réception de votre autorisation.

Le cabinet du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, Pascal Smet, représenté par Pascal Smet ( info.smet@gov.brussels – T : 02 517 12 00), est le destinataire primaire de vos données. Ces données sont conservées pendant la durée de la législature. Si le sujet le requiert, le cabinet peut être tenu de transférer le contenu à un autre cabinet compétent ou à l’administration compétente.

Si un curriculum vitae est transmis au cabinet du Ministre Pascal Smet, ces données sont conservées pendant un an.

Vous pouvez demander l’accès, la rectification, la suppression ou la portabilité de vos données ou choisir de limiter l’utilisation de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement pour le traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un e-mail à la responsable de la protection des données (gdpr.smet@gov.brussels) ou un courrier (Cabinet du Ministre Pascal Smet - à l’attention de la Responsable de la Protection des données - Boulevard du Roi Albert II 37 – 12e étage – 1030 Bruxelles).

En cas de plainte, vous pouvez adresser un e-mail au fonctionnaire responsable de la protection des données (gdpr@gob.brussels) ou un courrier (Service Public Régional de Bruxelles - à l’attention du Fonctionnaire responsable de la protection des données - Boulevard du Jardin Botanique 20 - 1035 Bruxelles), ou vous pouvez choisir d’introduire une plainte auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée.